Kontakt

Ing. Radoslav Hrbál

audítor, daňový poradca 
+421 918 404 078

Radoslav.Hrbal@GASaudit.sk


Sídlo spoločnosti:

GAS audit, spol. s r.o.

Revúčka 86

05001 Revúca

Gemerská audítorská spoločnosť, spol. s r.o.. IČO: 44 773 234 , DIČ 2022826839, registrovaná na Okresnom súde v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka č. 16512/S a v zozname audítorov – právnických osôb vedenom Slovenskou komorou audítorov pod č. 343.

Ing. RadosIav Hrbál, Revúčka 86, 050 01 Revúca, IČO: 45 387 974, DIČ: 1049260212, , zapísaný v zozname daňových poradcov – fyzických osôb vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov, Číslo osvedčenia SKDP: 932/2010