Audit

Audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva podľa medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich na výkon auditu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Naše audítorské služby 

  • priebežný audit
  • audit ročnej účtovnej závierky
  • audit mimoriadnej účtovnej závierky
  • špeciálne audity, previerky a iné overovania

 Základné informácie o audite účtovnej závierky 

Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť auditu, sú v uvedené v § 19 ZÚ v odseku 1 a odseku 4 zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve.

 

Povinnosť auditu účtovnej závierky podľa § 19 odseku 1 ZÚ má:

  • spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a družstvo (v § 19 ods. 1 písm.a)  ZÚ sa uvádza, že riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom obchodná spoločnosť, ktorá povinne vytvára základné imanie a družstvo)
  • ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
  • a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splní aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

           1. celková suma majetku je vyššia ako 1 000 000 EUR,

           2. čistý obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR,

           3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov.


Účtovná jednotka, ktorá nedala overiť účtovnú závierku audítorom alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou, neuložila dokumenty podľa § 23a zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, alebo neuložila výročnú správu, sa dopustí správneho deliktu, za čo jej hrozí sankcia do 2 % z vykázanej sumy majetku, najviac 1 000 000.- €.