Účtovníctvo


Spoločnosť GAS audit, spol. s r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva. Dôraz pri poskytovaní týchto služieb je kladený na odbornosť, dlhoročné skúseností, prax, neustále vzdelávanie sa a sledovanie právnych predpisov.

Naše účtovnícke služby:
  • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových výkazov, najmä DPH
  • Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát, prehľad cash flow, poznámok k účtovnej závierke
Využívame znalosti postupov účtovania a rôznych ekonomických softvérov a prepájame ich s našimi daňovými vedomosťami, aby sme vytvorili čo najširšiu ponuku, ktorá vyhovie aj tým najnáročnejším potrebám klienta z hľadiska vedenia účtovníctva.